กฎหมายก่อสร้าง กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (การ์ตูนเข้าใจง่าย)

กฎหมายก่อสร้าง กฎกระทรวงฉบับที่ 55

ก่อสร้าง นอกเขต กทม ให้ยึดถือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 เป็นหลัก ฉบับการ์ตูนเข้าใจง่าย

กฎหมายก่อสร้าง

ก่อสร้างนอกเขต กทม ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

หนังสือกฎหมายก่อสร้าง “คู่มือปฏบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55” ฉบับการ์ตูนสำหรับประชาชนเล่มนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จักทำขึ้นเพื่อเผบแพร่แก่ประชาชนทั่วไป ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคะมอาคารมากยิ่งขึ้น และใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเรื่องลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ ที่ว่าง และแนวอาคาร ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปที่ประชาชนควรรู้และเข้าใจ

กรมโยธาธิการและผังเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55” ฉบับการ์ตูนสำหรับประชาชนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ที่สนใจในการนำข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติตามกฏหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายก่อสร้าง ต่อไป

 • อาคารอยู่อาศัย
 • บันไดอาคาร
 • ที่ว่างภายนอกอาคาร
 • บ้านแฝด
 • แนวอาคารและระยะต่างๆของอาคาร
  • ระยะห่างระหว่างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน
  • ระยะห่างระหว่างอาคารในที่ดินต่างเจ้าของ
 • ห้องแถว ตึกแถวและบ้านแถว
  • ลักษณะของห้องแถว ตึกแถว
  • ข้อกำหนดของห้องแถว ตึกแถว
  • การก่อสร้างอาคารในบริเวณด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถว
  • วัสดุของอาคาร
  • ลักษณะของบ้านแถว
 • ที่ว่างภายนอกอาคาร
 • การร่นแนวอาคาร
 • รั้วหรือกำแพงกั้นเขต
 • ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
 • อาคารอยู่อาศัยรวม
 • บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม รวมถึงอาคารอื่น
 • บันไดหนีไฟ
 • โรงงาน
 • คลังสินค้า

linkdownload กฎหมายก่อสร้าง : กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ฉบับการ์ตูน


Comments

comments

You may also like...