การยื่นขออนุญาตในการก่อสร้าง

 

 

สำหรับผู้ที่ติดการจะสร้างบ้าน หรือดัดแปลง จะต้องมีการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง และได้รับอนุมัติเสียก่อนจึงจะสามารถลงมือทำงานได้

โดยขั้นแรกต้องมีสถาปนิกออกแบบ หรือวิศวกรทำการออกแบบและเขียนแบบให้

จากนั้นจังไปทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกับทางเทศบาล หรือ อบต.

สิ่งที่ต้องเตรียมไป มีดังนี้

  1. ใบอนุญาตก่อสร้งดัดแปลงรื้อถอนอาคาร
  2. แบบแปลนแผนผัง 5 ชุด
  3. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ และวิศวกรพร้อมสำเนาใบอนุญาต
  4. สำเนาโฉนดที่ดิน
  5. สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านเจ้าของงาน

จากนั้นนำเอกสารไปยื่นต่อทางเทศบาลทางเทศบาลจะตอบกลับใน 45 วัน สำหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ ต่อเติม ถ้าอยู่ในเขตเทศบาล ต้องขออนุญาตกับนายช่างโยธาท้องถิ่น แต่ถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่ต้องติดต่อกับสำนักงานจังหวัด

สำหรับการรื้อถอน

  • ถ้าอาคารสูงเกิน 15 เมตร และห่างจากอาคารอื่นน้อยกว่า 2 เมตร ต้องมีการขออนุญาตทุกครั้ง แต่ถ้าทั้งหมดอยู่นอกเขตเทศบาลก็ไม่ต้องขออนุญาต

นอกจากจะขออนุญาตก่อสร้างแล้ว ยังต้องมีการขออนุญาตอย่างอื่นอีกเช่น

  • การขอปะปา
  • ไฟฟ้าชั่วคราว
  • ขออนุญาตเชื่อมทางเพื่อขอให้รถขนดิน หรือ ขนปูนวิ่งผ่านได้

ซึ่งการขออนุญาต ส่วนใหญ่ผู้รับเหมาจะดำเนินการให้ ถึงตรงนี้เจ้าของบ้าน อาจคิดว่ามีอะไรเยอะแยะไปหมด  แต่รายละเอียดเหล่านี้จะเป็นตัวยืนยัน ได้ว่า  บ้นของท่านนั้นมีการก่อสร้าง หรือดัดแปลง อย่างมั่นคงแข็งแรง สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย ไม่สร้างความเดือนร้อนให้ผู้อื่น


Comments

comments

You may also like...