ก่อสร้างในเขตกทมให้ ยึดถือ ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เป็นหลัก

ก่อสร้างในเขตกทมให้ ยึดถือ ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เป็นหลัก ปี พ.ศ. 2544

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมอาคาร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท ี่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้ ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร ื่ อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔” ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับต ั้ งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ขอ ๓ ใหยกเลิก (๑) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร ื่ อง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (๒) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร ื่ อง อาคารจอดรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๑ บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําส ั่ งอ ื่นใดในสวนท ี่ไดบัญญัติไวแลวใน ขอบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน ขอ ๔ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัตินี้ และมีอํานาจออก ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําส ั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

  • หมวด 1 วิเคราะห์คำศัพท์
  • หมวด 2 หลักเกณฑ  วิธีการและเง ื่อนไขเกี่ ยวกับการอนุญาต การดําเนินการแจง การออกใบรับรองและใบแทน
  • หมวด 3 ลักษณะตางๆ ของอาคาร
  • หมวด 4 บันไดและบันไดหนีไฟ
  • หมวด 5 แนวอาคารและระยะตางๆ
  • หมวด 6 แบบและจํานวนของหองน้ำและหองสวม
  • หมวด 7 ระบบการจัดแสงสวาง การระบายอากาศ การระบายน้ํา และการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • หมวด 8 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดต ั้งระบบการประปา ไฟฟา กาซ และการปองกันอัคคีภัย
  • หมวด 9 อาคารจอดรถ ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถ
  • หมวด 10 กําลังวัสดุและน้ำาหนักบรรทุก
linkdownload : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร


Comments

comments

You may also like...