แบบโรงฆ่าสัตว์ ขนาดเล็ก

แบบโรงฆ่าสัตว์ ขนาดเล็ก

กรมปศุสัตว์มีความประสงค์จะทำการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้มีมาตรฐาน และ มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัย และโรค ต่างๆจากสัตว์ เพื่อไม่ใช้ส่งผลต่อประชาชนทั่วไป จึงจัดทำแบบเพื่อหมอบให้กับประชาชนที่สนใจ

รายการประกอบแบบ

 1. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่่อมแซม ให้เป็นไปตามที่ปรากฎในแบบก่อสร้างและตามรายการประกอบแบบ ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
 2. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบแปลน และเอกสารประกอบต่างๆ ให้เข้าใจก่อนดำเนินการก่อสร้าง ถ้าแบบแปลน และเอกสารประกอบต่างๆ มีความขัดแย้งกัน ไม่ชัดเจน มีความคลาดเคลื่อน คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้วินัจฉัยให้ และผู้รับจ้างจะต้องปฎิบัตตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ
 3. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี สิ่งใดที่ไม่ได้มีแบบก่อสร้าง หรือรายการประกอบแบบ แต่สิ่งนั้นจำเป็นจะต้องทำเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดีแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้
 4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้ช่างฝีมือที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีฝีมือดี มาดำเนินการก่อสร้าง หากปรากฎว่าช่างของผู้รับจ้างไม่มีความรู้ ความสามารถ  ความชำนาญ การทำงานบกพร่อง ฝีมือไม่ดี คณะกรรมการการตรวจการจ้างมีอำนาจที่จะสั่งหยุดงาน หรือขอเปลี่ยนช่างของผู้รับจ้างได้  โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดหาช่างคนใหม่แทน
 5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นของใหม่ มีคุณภาพดี เพื่อใช้ในการก่อสร้างตามแบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ การใช้วัสดุคุณภาพ เทียบเท่า จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการพิจารณา
 6. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทั้งหมด เช่น ประปา ไฟฟ้า การทดสอบคุณภาพวัสดุ ค่าธรรมเนียมการติดต่อ และประสานงานกับส่วนราชการ
 7. ผู้รับจ้างจะต้อง ถือเอาระยะ หรือขนาดที่ระบุเป็นตัวเลข หรือตัวอักษรในแบบก่อสร้าง หรือรายการประกอบแบบ เป็นหลักในการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้ามวัด หรือ กะระยะ ไปใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง
 8. ในกรณีที่พื้นดินที่ดำเนินการก่อสร้าง รับน้ำหนักได้น้อยกว่า 6 ตัน/ตารางเมตร ให้พิจารณาใช้ฐานรากชนิดเสาเข็มรับรอง
 9. ผู้รับจ้างจะต้องปรับระดับบริเวณก่อสร้าง ให้กว้างกว่า สิ่งก่อสร้าง 1 – 3 เมตร โดยรอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเป็นกำหนดระดับดินเดิม ที่ 0.00 เพื่อหาระดับในการก่อสร้าง

แบบโรงฆ่าสัตว์ ขนาดเล็ก

 

วัสดุก่อสร้าง

 1. คอนกรีต ถ้าแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบไม่ได้ระบุไว้ ให้ถือว่าใช้คอนกรีต ดังนี้
  1. คอนกรีตโครงสร้างทั้งหมด ฐานราก เสา พื้น คาน พื้นทางเท้า ถนน คอนกรีตภายใน ให้ใช้อัตราส่วน 1 : 2 : 4  โดยใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 300 กก/ลบ.ม. และมีกำลังต้านทานแรงอัด ได้ไม่น้อยกว่า 210 กก/ตร.ม. ที่อายุ 28 วัน
  2. คอนกรีตหยาบ ใช้อัตราส่วน 1 : 3 : 5 โดยใช้ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 250 กก/ลบ.ม.
  3. คอนกรีตที่หล่อเสร็จแล้ว จะต้องบ่มด้วยน้ำตลอดเวลาอย่างน้อย 7 วัน
 2. ปูนซีเมนต์
  1. สำหรับงานโครงสร้างทั้งหมด ให้ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนซีเมนด์ เช่น ตราช้าง ตราเพชร ตราทีพีไอแดง ตรานกอินทรีย์สีน้ำเงิน
  2. สำหรับงานก่ออิฐ ฉาบปูน หรือส่วนตกแต่ง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสม เช่น ตราเสือ ตรางูเห่า ตราทีพีไอสีเขียว ตราอินทรีย์แดง
 3.  ทราย ต้องเป็นทรายธรรมชาติ ที่สะอาด มีลักษณะเม็ดแข็งเป็นเหลี่ยม ปราศจากดิน หรือสิ่งสกปรกเจือปน และวัชพืช โดยก่อนใช้งานจะต้องทำความสะอาดทรายผ่านตะแกรงก่อน
  • ทรายหยาบ ใช้สำหรับงามผสมคอนกรีต งานก่อ เทพื้น
  • ทรายละเอียด ใช้สำหรับงานฉาบปูนผนัง งานตกแต่ง
  • ทรายถม ใช้สำหรับงานถมที่ รองใต้ฐานรากหรือพื้นหล่อวางบนดิน
 4. หิน ต้องเป็นก้อนแข็งแกร่ง ไม่ผุ ขนาดที่ใช้ผสมคอนกรีตเป็นหิน 1 – 2 ถ้ามีฝุ่นดิน หรือสิ่งสกปรกเจือปน และวัชพืช ก่อนนำไปใช้จะต้องทำความสะอาดล้างด้วยน้ำ
 5. น้ำ ที่ใช้ผสมคอนกรีต หรือปูนก่อ ปูนฉาบ บ่มคอนกรีตจะต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากสารต่างๆ เช่น น้ำมัน กรด ด่าง เกลือ อินทรีย์วัตถุ หรือสารอื่นใด ที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต ปูนก่อ ปูนฉาบ เหล็กเสริมคอนกรีต
 6. เหล็กเสริมคอนกรีต ต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียว ไม่มีสนิมกร่อน หรือน้ำมันจับเกาะ เส้นตรง ไม่ดุ้ง ไม่งอ เป็นชนิดที่ระบุในแบบก่อสร้าง หรือรายการประกอบแบบ
  • เหล็กกลมผิวเรียบ มีคุณสมบัติ ตาม มอก 20 – 2524 การใช้งานต้องงอขอปลายเหล็กเสมอ เป็น 180 องศา การต่อเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 50 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก
  • เหล็กกลมข้ออ้อย มีคุณสมบัติตาม มอก 24 – 2524 การใช้ต้องงอปลายเหล็กเป็น 90 องศา

แบบโรงฆ่าสัตว์ ขนาดเล็ก

ผังโรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ กำลังการผลิต 1 – 3 ตัวต่อวัน พื้นที่ในการทำงานควรมีดังนี้

 1. คอกทำสลบ
 2. รางเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์สำหรับเกาะรอกขนาด 200 x 100 มม.
 3. แท่นลวกและขูดขน
 4. กะทะใบบัวขนาด 32 นิ้ว
 5. อ่างล้างเครื่องในขาว
 6. อ่างล้างเครื่องในแดงและหัว
 7. ตู้เก็บเครื่องมือ
 8. รอกไฟฟ้าขนาด 500 กก. (แบบโซ่)
 9. โต๊ะชำแหละซาก
 10. อ่างจุ่มเท้าก่อนเข้าโรงงาน
 11. อ่างล้างมือก่อนเข้าโรงงาน
 12. อ่างล้างมือภายในโรงงาน
 13. คอกพักสัตว์
 14. คอกพักสัตว์ป่วย
 15. ห้องสุขา
 16. ห้องอาบน้ำ
 17. รถกระบะบรรจุเครื่องในขาว/แดง
 18. แท่นยืน
 19. พัดลมระบายอากาศ
 20. ทางเข้าออกส่วนที่ไม่สะอาด
 21. ทางเข้าออกส่วนที่สะอาด

หมายเหตุ

 • พื้นที่ภายในโรงแปรรูป และภายในคอกสัตว์ จะต้องทำบัวโค้งที่มุมล่างระหว่างผนัง และพื้น โดยรอบทั้งหมด
 • ก๊อกน้ำที่ติดตั้งกับอ่างล้างมือ ก่อนเข้าโรงงาน เป็นชนิดแบบไม่ใช้มือเปิด

รูปด้าน โรงฆ่าสัตว์

รูปตัด โรงฆ่าสัตวื

รูปตัด โรงฆ่าสัตว์ ขนาดเล็ก

อ่านการออกแบบโรงฆ่าสัตว์ : http://wp.me/p59iVx-IX

linkdownload autocad โรงฆ่าสัตว์ : https://mega.nz/#!3V9jBbgL!J0MEco_E9K2EFeumdusXPhFiBsanuhJ0Y9J7mtBoICo

linkdownload pdf : https://mega.nz/#!uBNmFCCR!YkPHEfcPTJ8KdzEYuWUc7sdsV2ojxgHiMd1VNdzRokU

linkdownload sketchup : https://mega.nz/#!6FNzQIiR!G0PRkJ36i31xj-i4hKAQ5ooPqwP3da_xUncEyuRuOG8


Comments

comments

You may also like...