แบบโรงฆ่าสัตว์ ตอนที่ 1

แบบโรงฆ่าสัตว์

เริ่มต้นออกแบบโรงฆ่าสัตว์ ได้แก่ สุกร โค กระบือ ไก่ เป็ด ห่าน แพะ มีพื้นที่ที่ต้องผ่านมาตรฐานของ กฎกระทรวง ด้วยเรื่อง การตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ โดยเตรียมข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

 1. อยู่ในผังสีของเมือง ว่าสามารถสร้างโรงฆ่าสัตว์ได้มั๊ย สามารถดูได้จาก map.longdo.com  ในผังสีเขตที่อยู่อาศัย ได้แก่ สีแดง สีน้ำตาล สีส้ม สีเหลือง จะไม่สามารถสร้างโรงฆ่าสัตว์ได้  หรือ ตรวจสอบสีผังเมืองได้ที่  http://www.areaguru.net/cityplan.php
 2. โรงฆ่าสัตว์จะต้องอยู่ห่างจาก ศาสนสถาน สถานพยาบาล หอพัก สถานที่ราชการ แห่งชุมชน และสถานศึกษา เป็นระยะทาง 100 เมตร และตั้งอยู่บริเวณที่ไม่มีน้ำขัง หรือ น้ำท่วมถึง
 3. ขนาดของอาคารขึ้นอยู่ กำลังการผลิต ต่อวัน เช่น 1-3 ตัว ต่อวัน , 10 ตัวต่อวัน , 100 ตัวต่อวัน
 4. บริเวณโดยรอบมีรั้วรอบ
 5. ปรับปรุงดูแลสถานที่ ที่ไม่ให้เกิดฝุ่นละออง
 6. เมื่อสัตว์มาส่งต้องมีที่พักสัตว์ อย่างน้อย 30 นาที และทางเดินมีระบบป้องกันการเดินย้อนกลับของสัตว์
 7. แยกทางเข้าออกของสัตว์มีชีวิต กับเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์ออกจากัน
 8. อาคารจากพื้น – เพดาน สูงอย่างน้อย 3 เมตร
 9. ความสว่างภายในอาคารไม่น้อยกว่า 220 lux
 10. มีระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
 11. แยกระบบน้ำของห้องผลิต ออกจากห้องสุขา และน้ำฝน
 12. มีอ่างล้างมือแบบเเท้าหยียบติดตั้งไว้ทุกห้องผลิต และห้องสุขา และมีสบู่สำหรับทำความสะอาด
 13. โต๊ะ เครื่องมือ และเครื่องจักรติดตั้งห่างจากผนังอย่างน้อย 30 cm เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด
 14. ตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ภายใน 24 ชม ก่อนทำการฆ่าสัตว์

 

ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์

ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์

ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์

 

แผนผังแสดงถานที่ขอตั้งโรงฆ่าสัตว์ มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ผังแสดง ที่รวบรวม หรือ กำจัด ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
 2. ผังแสดงระบบบำบัดน้ำเสีย และที่ระบายน้ำทิ้ง
 3. ผังแสดงบริเวณโดยรอบ ระยะห่างของบ้านเรือน ที่พักอาศัยของราษฎร และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในบริเวณ

แผนผังของอาคาร โรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ต้องแสดงรายละเอียดส่วนๆต่างๆ ดังนี้

 1. แบบแปลนพื้นอาคารโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์
 2. แบบแปลนแสดงการกั้นห้องต่างๆ
 3. แบบแปลนแสดง ทางเข้า – ออก ของพนักงาน
 4. แบบแปลนแสดงทิศทางของกระบวนการผลิต
 5. แบบแปลนแสดงการระบายอากาศ
 6. แบบแปลนแสดงทิศทางน้ำใช้ภายในโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์
 7. แบบแปลนการบำบัดน้ำเสีย

 

แผนผังการผลิตเนื้อสุกร

การผลิตเนื้อหมู

 

ข้อแนะนำ

 • ทางเข้า – ออก ควรมีบ่อยาฆ่าเชื่อ หรือ มีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ทาง เข้าออก
 • การขนส่งซากและเนื้อสุกร รถขนส่งควรเป็นรถห้องเย็น จากโรงฆ่าสัตว์ – ยังสถานที่จำหน่าย

 

แนวทาง การนำของเสียจากกระบวนการฆ่าสัตว์ไปใช้ประโยชน์

 • ปริมาณของเสีย ประมาณ 2.8 – 4.3 กก./ตัว
 • การนำกากของเสียเพื่อเลี้ยงปลา ปลา กลุ่มกิน เศษอาหาร ได้แก่ ปลาหมอไทย, ปลาดุก, ปลานิล, ปลาสวาย  และกลุ่มกินแพลงค์ตอนพืช และ แพลงค์ตอนสัตว์ ได้แก่ ปลาไน ปลานี่สกเทศ ปลาตะเพืยนแดง ปลาซ่ง ปลานวลจันทร์ อันตรา 1 : 4 โดยการทำที่ให้อาหาร เช่นกระบะ
 • การนำกากของเสียมาเพื่อทำเป็นปุ๋ยหมัก นำเศษอาหารมาผสม ในภาชนะ ส่วนผสมได้แก่ ฟาง ปูนขาว และกากของเสีย หมักทิ้งไว้ 3 – 5 วัน

 


Comments

comments

You may also like...