Category: กฎหมายอาคาร

การยื่นขออนุญาตในการก่อสร้าง

Post Views: 585     สำหรับผู้ที่ติดการจะสร้างบ้าน หรือดัดแปลง จะต้องมีการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง และได้รับอนุมัติเสียก่อนจึงจะสามารถลงมือทำงานได้ โดยขั้นแรกต้องมีสถาปนิกออกแบบ หรือวิศวกรทำการออกแบบและเขียนแบบให้ จากนั้นจังไปทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกับทางเทศบาล หรือ อบต. สิ่งที่ต้องเตรียมไป มีดังนี้ ใบอนุญาตก่อสร้งดัดแปลงรื้อถอนอาคาร แบบแปลนแผนผัง 5 ชุด...


ก่อสร้างในเขตกทมให้ ยึดถือ ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เป็นหลัก

Post Views: 511 ก่อสร้างในเขตกทมให้ ยึดถือ ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เป็นหลัก ปี พ.ศ. 2544 โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมอาคาร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร...


กฎหมายก่อสร้าง กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (การ์ตูนเข้าใจง่าย)

Post Views: 826 กฎหมายก่อสร้าง กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ก่อสร้าง นอกเขต กทม ให้ยึดถือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 เป็นหลัก ฉบับการ์ตูนเข้าใจง่าย หนังสือกฎหมายก่อสร้าง “คู่มือปฏบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55” ฉบับการ์ตูนสำหรับประชาชนเล่มนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จักทำขึ้นเพื่อเผบแพร่แก่ประชาชนทั่วไป...


กฏหมายก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน

Post Views: 541 กฏหมายที่ควรรู้เมื่อจะทำการก่อสร้างบ้านหรือดัดแปลงบ้าน เจ้าของบ้านหลายท่านอาจสงสัยว่า หากจะทาสีบ้านใหม่ เปลี่ยนประที่เสีย หรือปูพื้นห้องน้ำใหม่ ต้องยื่นอนุญาตก่อนลงมือทำหรือไม่ ? โดยจะมีข้อกฏหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ว่า สิ่งใดที่ไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคาร ซึ่งสิ่งที่จะทำนั้นไม่ถือเป็นการดัดแปลง ตามที่กฏหมายกำหนดไว้ ก็ไม่ต้องขออนุญาต การกระทำที่ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร หากต้องการเปลี่ยนโครงสร้างอาคาร สามารถทำได้ โดยวัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุชนิดเดิม ขนาดเท่าเดิม...


พรบ.ควบคุมอาคาร

Post Views: 661 ทำไมต้องมีกฎหมายควบคุมอาคาร เบื้องต้นลองคิดภาพดูนะครับ ถ้าไม่มีการควบคุมอาคารเลย ใครคิดจะสร้างอะไรก็ได้  สร้างแบบไหนก็ได้ สูงเท่าไหร่ก็ได้ ใช้วัสดุอะไรก่อสร้างก็ได้ ไม่แน่ใจความปลอดภัยและไม่มาตรฐาน แบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับ ส่วนอาคารทุกๆ 5 ปี จะต้องมีการตรวจสอบใหญ่ 1 ครั้ง และในแต่ละปีต้องมีการตรวจสอบย้อย อีก...