Service

service-procedure

 

บริการ

  • ออกแบบ
    • ออกแบบบ้าน อาคาร ตกแต่งภายใน เป็นภาพ 3 มิติ
    • รายละเอียดสเปค ขนาด และวัสดุตามจริง
  • แบบบ้านสำเร็จ
  • เขียนแบบขออนุญาตปลูกสร้าง และแบบก่อสร้างตามมาตรฐาน
  • ประเมินราคางานก่อสร้าง วัสดุ ค่าแรง
  • ดำเนินการยื่นแบบทำเรื่องขออนุญาตปลูกสร้าง
  • ดำเนินการก่อสร้าง ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่นวิศวกร ผู้รับเหมา

nilaya-services