Tagged: การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์

Post Views: 243 การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ บำบัดเพื่อให้สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมดีขึ้น ลดปริมาณน้ำเสีย เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการล้าง การนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น นำน้ำซักล้างนำกลับมาใช้มากกว่า 1 ครั้ง การนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนำเศษหมูไปเป็นอาหารปลา หรือตากให้แห้งนำไปเป็นปุ๋ย การบำบัด  มีตะแกรงดักเก็บเศษเนื้อและขน มีบ่อดักไขมัน...