Tagged: แบบโรงฆ่าสัตว์ ขนาดเล็ก

โรงฆ่าสัตว์ ขนาดเล็ก

แบบโรงฆ่าสัตว์ ขนาดเล็ก

Post Views: 251 แบบโรงฆ่าสัตว์ ขนาดเล็ก กรมปศุสัตว์มีความประสงค์จะทำการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้มีมาตรฐาน และ มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัย และโรค ต่างๆจากสัตว์ เพื่อไม่ใช้ส่งผลต่อประชาชนทั่วไป จึงจัดทำแบบเพื่อหมอบให้กับประชาชนที่สนใจ รายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง...