Tagged: แบบโรงฆ่าสัตว์

แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ แบบโรงฆ่าสัตว์

แบบโรงฆ่าสัตว์ ตอนที่ 1

Post Views: 344 แบบโรงฆ่าสัตว์ เริ่มต้นออกแบบโรงฆ่าสัตว์ ได้แก่ สุกร โค กระบือ ไก่ เป็ด ห่าน แพะ มีพื้นที่ที่ต้องผ่านมาตรฐานของ กฎกระทรวง ด้วยเรื่อง การตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ โดยเตรียมข้อมูลเบื้องต้นดังนี้...